شنبه
1شنبه
2شنبه
3شنبه
4شنبه
5شنبه
جمعه
==========================
کمي صبر کن
نامه دريافت ميکني
خواب تو را مي بيند
يک خيال
روز بدي داري
کمي صبر کن
روز خوب ميگذرد
6-7
----------------------------------------------
فاميل ميشويد
ديدارغير منتظره
درموردت کنجکاوي ميکند
مواظب دوستانت باش
همان مي آيد
امروز خوشحالي
مواظب کارهايت باش
7-8
----------------------------------------------------
زيبايي امامغرور
جوابش رابده
مغرورنباش
دررويايي هستي ولي نميداني
زدست1 نفر ناراحت مي شوي
ديدار
مطمئن باش دوستت دارد
8-9
-------------------------------------------------------------
به مسافرت ميروي
صحبت مهمي ميشود
اتفاقي برايت مي افتد
خوابهايت به حقيقت مي پيوندد
به تو فکرميکند
مي خواهد تو را ببيند
خوشحالي
9-10
----------------------------------------------------------------
با او رابطه برقرار ميکني
دوست دارد تو را ببيند
هرگز فراموشت نميکند
با او رابطه برقرار ميکني
ديداربا کسي که دوستش داري
باتوصحبت ميکند
نامه دريافت ميکني
10-11
-----------------------------------------------------------------------
اولين عشقش هستي
ديدار
به تو فکر ميکند
از خوابي وحشت داري
به تو مي انديشد
دوستت دارد
دعوا ميکني
11-12
------------------------------------------------------------------------------
صحبت درباره توست
خبر خوش
هوشيار باش
غمگيني
به آرزويت ميرسي
مواظب خودت باش
ديدار
12.13
-----------------------------------------------------------------------
به ميهماني ميروي
دلت پيش اوست
به تو احترام ميگذارد
بيش از حد کنجکاوي
به آرزوهايت ميرسي
به گذشته فکر کن
ديدار با کسي
13-14
-----------------------------------------------------------------------
عاشق او ميشوي
دوستت دارد
به حرف مردم اعتماد دارد
فاميل ميشويد
طرفداري از تو
زيبا به نظر مي رسد
يک اتفاق بد
14-15
-----------------------------------------------------------
او را ميبيني
اذيتش نکن
از تو خوشش مي آيد
به زيبائيت نناز
يک سختي در راه داري
عجله در دوستي داري
مهرباني مي بيني
15-16
---------------------------------------------------------------
مطمئن باش اولين عشقشي
بعدازظهر خوشي داري
درست فکر کن
به فکر آرزوهاي گذشته ات باش
دوستت دارد
در کارهايت کمي ناراحتي
يک روزخوب و عالي
16-17
----------------------------------------------------------------
خيانت کار نباش
مواظب اوقات باش
يک خبر جديد
ديدار با کسي که دوستش داري
صحبت در مورد توست
در کارهايت به تو کمک مي کند
به تو قکر ميکند
17-18
--------------------------------------------
ازدواج
کسي تو را دوست دارد و تو نميداني
دوست عزيزت مي آيد
نامه اي دريافت ميکني
ازدواج
صبور باش
براي او ارزشمندي
18-19
---------------------------------------------
اگر باکسي درددل مي کني مراقب باش
هيچ اتفاقي نمي افتد
در تکاپويي
منتظري
تهديد
منتظر باش
کمکش کن
19-20
-------------------------------------------------------------------------------
در رنج و سختي قرار مي گيرد
به کارهايش فکر کن
بعدازظهر خوشي داري
به فکر فردا باش
ديداربا کسي که سالها اورا نديده اي
خيانت مي کني
ديدار غير منتظره
20-21
--------------------------------------------------------------
کمي درباره خودت فکر کن
خيانت کار نباش
صحبت درباره توست
مضطربي
يک شب ترسناک
صحبت در مورد توست
درباره تو صحبت ميکند
21-22
-------------------------------------------------------------------------
به حرف مردم اهميت نده
ديدار
منتظر کسي هستي
کسي راجع به تو حرف مي زند
يک اتفاق خوب
به رفتارت اهميت مي دهد
درباره تو صحبت کرده
22-23
-----------------------------------------------------------------
مواظب خودت باش
خوش بختي
ازدواج
به فکرت مي رسد
خوابهاي خوش
خواب خوشي مي بيني
در خواب تو را مي بيند
23-24